กองอาสารักษาดินแดน สมุทรปราการ รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 อัตรา คุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 1.1 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการตามทะเบียนบ้าน 1.2 มีสัญชาติไทย 1.3 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ 2.4 มีอายุตั้งแต่ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 1.5 มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 1.7 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด 1.8 ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 1.9 ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 1.10 ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาลหรือเป็นผู้ติด ยาเสพติดให้โทษ หรือมีสันดานเป็นผู้ร้าย […]

error: