กปว.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ/นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ภายใต้การส่งเสริมและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Advertisement ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ผู้มีความประสงค์สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัด อว.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.โท บัดนี้-10ม.ค.66

  กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา – สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา) – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ – เป็นผู้จบการศึกษาในระดับ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (หากจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาการจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ – เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ส่งหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล์ [email protected] วันนี้ –10ม.ค.66 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 […]

error: