กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 16-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา) สามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ภายใน 16-27ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ Advertisement 2. สมัครผ่านช่องทาง Google From […]

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครนักวิชาการเงิน ป.ตรี 14-25ก.พ.65

  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้ 3.1.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า […]

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 อัตรา

  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2564 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2643 4982 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน […]

error: