กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-30พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวนเงิน 10,430 บาท ต่อเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) จํานวนเงิน 11,280 บาท ต่อเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 13,800 บาท ต่อเดือน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Advertisement (2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน […]

error: