ให้ออก! ส.ต.อ.หญิง กองสวัสดิการ ปลอมเอกสารราชการ ยักยอกเงินหลวงกว่า 14 ล้าน

Advertisement “ส.ต.อ.หญิง กองสวัสดิการ” ปลอมเอกสารราชการยักยอกเงินหลวงกว่า 14 ล้าน เมื่อวันที่ 11 มกราคม มีรายงานว่า พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ ได้เซ็นลงนามในคำสั่งกองสวัสดิการ ที่ 139/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ให้ ส.ต.อ.หญิง กิติยา ตติยเกื้อกูล ผู้บังคับหมู่ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ ปฏิบัติราชการ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ ออกจากราชการไว้ก่อน ตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 Advertisement คำสั่งดังกล่าวมีใจความว่า เนื่องจากส.ต.อ.หญิง กิติยา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต้องหาคดีอาญาฐานกระทําความผิดทางอาญา โดยการปลอมแปลงเอกสารและลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คออกจากบัญชี กองทุนสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศ ซึ่งไม่ใช่เช็คที่มีการเบิกมาโดยถูกต้อง จํานวนหลายครั้ง Advertisement โดยเข้าบัญชีตนเอง เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม […]

error: