กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี รับสมัคร จนท.การเงินฯ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-7ก.ค.66

Advertisement Advertisement   กองระบาดวิทยา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน – วุฒิ ปวส. 18,000 ต่อเดือน – วุฒิ ป.ตรี 22,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง : 1ส.ค.-31ต.ค66 คุณสมบัติ – เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุตั้งแต่ 23 – 45 ปี มีสัญชาติไทย กรณีเป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางการทหาร – ได้รับ ปวส. สาขาวิซาการบัญชี หรือ – ได้รับ ป.ตรี ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐตาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ทั้งในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย – มีประสบการณ์การทำงานต้านการเงิน ด้านภาษีอากร การทำงานในหน่วยงานราชการ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครการเงิน-ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11เม.ย.66

  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ 2. ผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีด้านสาธารณสุข พยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11เม.ย.66 ณ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองระบาดวิทยา […]

error: