กองพลทหารม้าที่ 3 ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ

Advertisement Advertisement   กองพลทหารม้าที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารม้าที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พลขับรถ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามตำแหน่ง เป็นทหารกองหนุน หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ ตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองประจำการขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด และทหารกองเกินที่ร้องขอ สมัครใจเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และจะครบกำหนดเวลาปลด ประจำการในปีงบประมาณ 2565 สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี, มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจากกรมการ ขนส่งทางบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย 2. ตำแหน่ง เสมียน […]

error: