กองบิน3 รับสมัครบรรจุอาจารย์ภาษาต่างประเทศ, ช่างสี, ช่างเขียนแบบ, ช่างไฟฟ้า, ช่างประณีตศิลป์, พนักงานขับรถทุ่นแรง 6-12มิ.ย.66

Advertisement   Advertisement   กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1. อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา เพศชายหรือเพศหญิง (เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือทางการสอนภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ดี มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 2. ช่างสี 1 อัตรา เพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมช่างเครื่องเรือนและ การตกแต่งภายใน และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ 3. ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) […]

error: