กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 18-22ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท) 2. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท) 3. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี […]

กองบิน46 พิษณุโลก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-23มิ.ย.66

  กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานธุรการ เพศชายหรือเพศหญิง 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. ลูกมือช่าง เพศชายหรือเพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-23มิ.ย.66 เวลา 0830 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 (ห้องกิจการภาษาต่างประเทศ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 5530 1200 ต่อ 55210 – 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน46 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-25มิ.ย.64

  กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย/เพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-25มิ.ย.64 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 46 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 5530 1200 ต่อ 55210 – 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: