กองบิน 41 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. บัดนี้-8 มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานบริการข่นส่ง (ชาย) 1 อัตรา  สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 2. ตำแหน่ช่างชุมสายโทรศัพทย์ (ชาย) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี 3. ตำแหน่ช่างประปา (ชาย) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 […]

กองบิน 41 รับสมัครพนักงานสื่อสาร วุฒิ ม.3/ม.6 14-18พ.ย.65

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน 41 กลุ่มงานบริการ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 ตำแหน่ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ปี พ.ศ.2566 ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด) กรณีเป็นชาย ต้องผ่าน การตรวจเลือกทหารมาแล้ว หรือสำเร็จ รด.ปีที่ 3 วุฒิ ม.3/ม.6 มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 14-18พ.ย.65 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร.0 5328 […]

กองบิน41 รับสมัครช่างไม้/ช่างประปา วุฒิ ปวช. 8-16พ.ย.61

    กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ 2 อัตรา และช่างประปา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร. 0 5328 1012-15 ต่อ 5-7053, 5-7244 ภายในวันที่ 8-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กองบิน41 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.23-31ส.ค.61

    กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาทางการบัญชี มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร. 0 5328 1012-15 ต่อ 5-7053, 5-7244 ภายในวันที่ 23-31 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร 

กองบิน41 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.14-22ธ.ค.60

    กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. พนักงานบริการ แผนกสวัสดิการ กองบิน 41 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. พนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน 41 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 3. พนักงานธุรการ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 4. ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องมีใบรับรองการผ่านงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี […]

กองทัพอากาศ รับสมัครงานวุฒิ ม.3(ชาย/หญิง) 22-30มิ.ย.60

  กองทัพอากาศ โดยกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 5,340 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 4,660 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 10,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย วุฒิ ม.3 หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 22-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5320 2615 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กองบิน41 เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน12,430 รับสมัครบัดนี้-2ส.ค.59

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพศหญิง วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (ค่าตอบแทน 10,430 บาท+เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) เปิดรับสมัคร 15 ก.ค.-2 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้      คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร     

error: