มีผลแล้ว! ไฟเขียว บช.น.ฝึกอบรมตำรวจใหม่ได้เอง ไม่ต้องพึ่งกองบัญชาการศึกษา สตช.

Advertisement มีผลแล้ว! ไฟเขียว บช.น.ฝึกอบรมตำรวจใหม่ได้เอง ไม่ต้องพึ่งกองบัญชาการศึกษา สตช. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดระบุว่า Advertisement พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยสาระสำคัญของกฎหมายคือ ให้ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอำนาจคัด สรรหาตำรวจ จัดหลักสูตรฝึกอบรม ต่างๆได้เอง Advertisement สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ระบุไว้ว่า โดยที่ปัจจุบันการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ ราชการตำรวจและการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นอำนาจหน้าที่ ของกองบัญชาการศึกษา และเนื่องจากกองบัญชาการศึกษามีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้แก่ ส่วนราชการหลายแห่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้การสรรหาและพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการตำรวจนครบาลขาดความคล่องตัว สมควร กำหนดให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการดังกล่าวได้เอง […]

error: