กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16-25ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3.ตำแหน่ง พนักงานทางสาย 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ […]

ศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากล รับสมัครกำลังพลหญิงสอบบรรจุเป็นเสมียน

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลหญิง บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียน 3 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นกำลังพลเพศหญิง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 35 ปี ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำได้ในระยะ 50 เมตร พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งอากาศ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ 72 ชั่วโมง สมัครด้วยตนเอง 8-12 ก.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 0-2157-4750 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567

  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ภาคปกติ สาขาวิชาที่เปิดสอน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพไทย รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปโดย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2553 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา (รับผู้เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน […]

กองทัพเปิดรับสมัครทหาร มีผู้สมัครแล้วกว่า 20,000 คน!

โฆษกกระทรวงกลาโหม ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง 28 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนรับสมัคร เปิดรับสมัครทั้งหมด 28,981 ราย แบ่งตามสังกัด ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร 90 ราย กองทัพบก รับสมัคร 27,731 ราย กองทัพอากาศ รับสมัคร 160 ราย กองทัพเรือ รับสมัคร 1,000 ราย คุณสมบัติของผู้สมัคร ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-11ม.ค.67

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 10 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ก 2. นายทหารประทวน จำนวน 35 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ข คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑ์อายุดังนี้ 1.1 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ 2549) 1.2 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี(เกิดระหว่าง […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบรรจุพนักงานบริการ(หญิง) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 สมัครด้วยตนเอง 15-21ส.ค.66

  สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา เพศหญิง สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ –30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. ทุกสาขา สมัครสอบด้วยตนเอง 15-21ส.ค.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล ชั้น 4 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทท.รับสมัครบรรจุ26อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครออนไลน์17-21ก.ค.66

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางคศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) 2. ครูฝึกอาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. พนักงานสัตวรักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 4. ช่างประปา 2 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 5. ช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 6. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา วุฒิ […]

ศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.

  ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ศรภ. 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 20-24มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กทม. โทร.0-2521-0130 ถึง 9 ต่อ 2276 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัครชายไทยวุฒิ ม.6/ปวช.สอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ บัดนี้-26ก.พ.66

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บุคคลพลเรือนต้องอายุ 18-20 ปี ทหารกองประจำการต้องอายุไม่เกิน 24 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวุฒิ ปวช.สาขาช่างสำรวจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20 (ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า) รับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com บัดนี้-26ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

30อัตรา!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางคศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) 2. พนักงานสัตวรักษ์ 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 3. ช่างกลการเกษตร 8 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 5. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา เทียบเท่าในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์) […]

1 2 4
error: