กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 57 อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้ – 20 ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 57 อัตรา มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ Advertisement กองร้อยบังคับการและบริการ หรือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครสอบที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ในท้องที่จังหวัดปัตตานี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง) อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 […]

อาสารักษาดินแดนสมุทรปราการ รับสมัคร อส.5อัตรา บัดนี้-11ก.ค.66

  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน – มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการตามทะเบียนบ้าน – มีสัญชาติไทย – มีความรู้ไม่ต่ำกว่าภาคบังคับหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ – มีอายุตั้งแต่ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ – มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกรับสมัคร บัดนี้-11ก.ค.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อคณะกรรมการการรับสมัคร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มงานความ มั่นคง) อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 โทร 0-2395-0118 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อาสารักษาดินแดนชลบุรี รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บัดนี้-24มิ.ย.65

  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน – มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัคร – มีสัญชาติไทย – มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า – มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ – มีร่างกายสมบูรณ์ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-24 มิ.ย.65 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4. ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3826 1585 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนปทุมธานี รับสมัครบรรจุเป็น อ.ส. 23-29มี.ค.65

  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2565 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. เพศ และจำนวนอัตรา เพศชาย จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มาตรา 12 และข้อบังคับที่ 1 เรื่อง กำหนดวิธีรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 2.1 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี (ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ทร.14) ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันรับสมัคร 2.2 มีสัญชาติไทย 2.3 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ 2.4 มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

error: