กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์8-18มี.ค.62

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 2. นักบริหารเงินอุดหนุน 2 อัตรา 3. นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 2 อัตรา 4. นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 5. นักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา 1 อัตรา 6. นักวิเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษา 1 อัตรา 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการศึกษา 2 อัตรา 8. นักวิชาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 อัตรา 9. นักวิชาการด้านต่างประเทศ 1 อัตรา 10. นักวิชาการด้านแรงงาน 1 อัตรา 11. นักการเงิน 1 อัตรา 12. นักบัญชี (อาวุโส) 1 อัตรา 13. นักวิชาการสารสนเทศ […]