กยศ. เตรียมวงเงิน 48,344 ล้านบาท ยันมีเงินพอให้ผู้กู้ทุกราย แม้ชำระหนี้ลดลง

Advertisement นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า จากผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ากองทุนฯ มีอัตราการชำระหนี้ลดลง 7.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามในส่วนของการให้กู้ยืมเงินนั้น กองทุนฯได้เตรียมวงเงินกู้จำนวน 48,344 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม 769,009 ราย และได้เปิดระบบการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2567 แล้ว Advertisement โดยปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 204,059 ราย เป็นเงินที่ขอกู้ยืมแล้วจำนวน 10,885 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2567) ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นขอกู้ยืมและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” Advertisement ปัจจุบัน กองทุนฯได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,809,621 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 770,284 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,368,162 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,866,818 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ […]

กยศ.ขาดสภาพคล่อง รุ่นพี่เบี้ยวหนี้ 9.7 หมื่นล้าน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อมีผู้กู้ยืมรุ่นพี่ค้างชำระหนี้สูงถึง 9.7 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนและอาจทำให้ผู้กู้รุ่นน้องไม่ได้รับเงินกู้เรียนต่อ กยศ. ยังคงเผชิญกับปัญหาหนี้ค้างชำระที่สูงถึง 97,110 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน เช่น ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด หรือชำระไม่ครบจำนวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน และเพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยศ. ได้ขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2568 จำนวน 1.9 หมื่นล้านบาท แต่คาดว่าจะได้รับเพียง 1 พันล้านบาทเท่านั้น หากงบประมาณไม่เพียงพอ กยศ. จะเสนอขอใช้งบกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องต่อไป นอกจากนี้ กยศ. ยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการติดตามหนี้และให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาหนี้เสียในอนาคต กมธ. หนุน กยศ. ลงทุนอนาคตชาติ ชง 2 ข้อเสนอแก้ปัญหาขาดแคลนงบ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น กยศ. จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของ กยศ. […]

กยศ.คืนเงินลูกหนี้ 3,494 ราย 97 ล้านบาท หลังใช้เกณฑ์คำนวณหนี้ใหม่

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯได้ดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ (Recalculate) ของผู้กู้ยืมกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงิน จำนวน 50,614 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันทีและมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระเงินเกินจำนวน 3,494 ราย เป็นเงินประมาณ 97 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมแต่ละรายให้ลงทะเบียนรับเงินคืนและเริ่มดำเนินการจ่ายเงินคืนแล้วผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเท่านั้น สำหรับการคำนวณภาระหนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนฯนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี และคิดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปี หลังจากกองทุนฯปรับปรุงยอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินแล้วหากพบว่ารายใดไม่มียอดหนี้คงเหลือให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ชำระหนี้ปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว และหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินรายใดมีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ กองทุนฯจะคืนเงินส่วนเกินที่เกิดจากการชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงิน แต่หากรายใดยังมียอดหนี้คงเหลือ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือต่อไป โดยกองทุนฯจะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินแต่ละกลุ่มทุกราย ซึ่งกองทุนฯขอยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด   ข่าวจาก : PPTV Online

กยศ.ประกาศปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เรียน 5 หลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาล

(28 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ร่วมกับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 74 แห่งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯได้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 5 ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กองทุนฯจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) กับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวม 74 แห่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม  โดยจะเริ่มจาก หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรพนักงานให้การดูแล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง […]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ก.พ.67

  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์(กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี อัตราค่าตอบแทน : 18,750 บาท 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์(กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี อัตราค่าตอบแทน […]

กยศ.อนุมัติการกู้ยืมเงินครบทุกรายแล้ว ยืนยันไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงตามที่มีข่าวร้องเรียนผ่านสื่อว่า นักศึกษายังไม่ได้รับเงินนั้น กองทุนฯ ขอยืนยันว่าได้อนุมัติการกู้ยืมเงินครบทุกรายแล้ว ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวร้องเรียนผ่านสื่อว่า มีนักศึกษายังไม่ได้รับเงินนั้น กองทุนฯ ขอชี้แจงว่า นักศึกษาที่อยู่ในระบบ กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่นักศึกษาครบทุกรายแล้ว ซึ่งหากรายใดตกค้างขอให้ยื่นเข้าระบบเพื่อกองทุนฯ จะดำเนินการให้ทุกราย กองทุนฯ ขอยืนยันว่า กองทุนฯ เป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนฯ กำหนดจะได้รับสิทธิในการกู้ยืมทุกราย หากนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนอย่างแน่นอน เพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป และขอยืนยันอีกครั้งว่า ขณะนี้ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบแล้ว ข่าวจาก : PPTV Online

กยศ.รับสมัคร จนท.บังคับคดี วุฒิ ป.ตรี สมัครผ่านระบบออนไลน์25-29ก.ย.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี ลำดับที่ 1 เจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี เงินเดือน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ลำดับที่ 2 เจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานสนับสนุนการบังคับคดี เงินเดือน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com ภายใน 25-29ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ 17-21ก.ค.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – หากมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม หรืองานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ – หากสามารถทำ Presentation ได้อย่างน่าสนใจ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นใบสมัคร 17-21ก.ค.66 – ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 ในวัน/เวลาราชการ หรือ – ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กยศ.รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี สมัครผ่านระบบออนไลน์ 29พ.ค.-2มิ.ย.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1. นิติกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี ป.ตรี ด้านนิติศาสตร์ หากมีประสบการณ์ด้านทนายความ หรือการจัดทำนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออบแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารการตลาด มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนข้อความและออบแบบอาร์ตเวิร์คได้ดี สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator, […]

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท บัดนี้–24พ.ค.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 6 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์  https://studentloan.thaijobjob.com/ บัดนี้–24 พ.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: