สศช.ห่วงสถานะ “กองทุนประกันสังคม” ทรุด รายรับ-จ่าย เริ่มมีปัญหา

Advertisement สถานการณ์ของ “กองทุนประกันสังคม” นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ล่าสุดดูเหมือนว่ากองทุนกำลังประสบปัญหา เห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 พบว่า กองทุนฯ มีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต Advertisement สวนทางกับแนวโน้มจำนวนแรงงานรุ่นใหม่ ที่จะมีบทบาทในการส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนฯ ที่ลดลง โดยข้อมูลจากผลการศึกษางบประมาณด้านการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) พบว่า ช่องว่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยในปี 2556 สัดส่วนรายจ่ายต่อรายรับอยู่ที่ 34.6% เพิ่มขึ้นเป็น 73.4% ในปี 2564 ถ้าพิจารณาถึงเงินรายรับและรายจ่าย ย้อนหลังไป 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 จะพบว่าช่องว่างเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 รายรับอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท ส่วนรายจ่ายอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาท ก่อนจะลดลงมาในปี 2563 […]

ประกันสังคม กำลังเสี่ยง เงินบำนาญชราภาพ มีคนรับมากกว่าคนจ่าย

จำนวนผู้ประกันตน ประกันสังคม ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ระบุว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ณ เดือนเม.ย. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 24,602,082 คน  แยกเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน จำนวน 11,857,864 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย […]

เปิดเวทีฟังความเห็น “ประกันสังคม” แง้ม ปรับอายุเกษียณเป็น 65 ปี ช่วยจ่ายบำนาญสั้นลง

31 พฤษภาคม ที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม “SSO Sustainable for All เพราะกองทุนประกันสังคมเป็นของพวกเราทุกคน” โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคการเมืองจากพรรคเพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ก้าวไกล ฯลฯ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในงานประชุม นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตามที่ตนเคยชี้แจงในรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่า “ตัวผมเองไม่ใช่พระเอก และตัวผมก็ไม่ยอมรับที่จะเป็นผู้ร้าย ว่าเป็นคนที่ทำให้กองทุนประกันสังคมล้มละลาย” จึงเป็นที่มาในการดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้งาน “SSO Sustainable for All เพราะกองทุนประกันสังคมเป็นของพวกเราทุกคน” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม […]

‘พิพัฒน์’ ห่วงประกันสังคมถังแตก จ่อขยายเพดานเงินสมทบ ยืดอายุเกษียณ

4 มีนาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารกองทุนประกันสังคม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้บริหารชุดต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ตามที่มีข้อกังวลเรื่องกองทุนประกันสังคมว่ากองทุนจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายในอีก 30-34 ปีข้างหน้า นั้น ตนเชื่อว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำสิ่งใหม่ แนวโน้มของกองทุนก็จะเป็นไปตามสูตรการคำนวณดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องเร่งแก้ไขในส่วนนี้ “วันนี้ ที่มีการประชุมคณะกรรมการของ สปส. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปส. โดยมีคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจะมีการยืดอายุกองทุน จึงจำต้องมีการขยายเพดานการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมเพดานอยู่ที่ 15,000 บาท ก็จะขยายไปถึง 20,000 บาท รวมถึงการขยายอายุการเกษียณ ที่เดิมอยู่ที่ 55 ปี ก็อาจเพิ่มเป็น 60 ปี โดยเฉพาะดอกผลของกองทุนที่มีการใช้ตามกฎหมาย คือ ร้อยละ 60 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง เช่น การฝากธนาคารของรัฐ การซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเสี่ยงบ้าง […]

ประกันสังคมปรับระบบโอนเงินบำนาญชราภาพ ให้ผู้ประกันตน “เดือนตรงเดือน” เริ่มตั้งแต่ 23มิ.ย.66

23 มิถุนายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพ ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพในเดือนถัดไป เปลี่ยนเป็นโอนเงินของเดือนที่ได้รับสิทธิ ในวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่หากวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดราชการ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ในวันทำการก่อนวันหยุดราชการ “แบบจ่ายเดือนตรงเดือน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.2566 เป็นต้นไป สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญชราภาพเดิม จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในวันที่ 23 มิ.ย.2566 เป็นจำนวน 2 เดือน คือ สิทธิของเดือน พ.ค.-มิ.ย.2566 และสำหรับผู้มีสิทธิรับบำนาญชราภาพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในงวดเดือนนั้น แต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันอีกด้วย นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า เงินบำนาญชราภาพ คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! ลดจ่ายเงินสมทบ ‘กองทุนประกันสังคม’ ต่อ 3 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ใหม่ เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด ลดอัตราจ่ายเงินสมทบต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย. ถึง 30 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 กันยายน 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ส่วนสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนด ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายยประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ […]

error: