เคาะ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60%

Advertisement ครม.ไฟเขียว กบข.เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60 % จากเดิมไม่เกิน 40 % สมาชิกได้ผลตอบแทนเพิ่ม พร้อมแบกรับความเสี่ยง วันที่ 11 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)เฉพาะในส่วนของแผนการลงทุนหลัก Advertisement เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของกบข. ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะทำให้สมาชิกมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกบข.จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ Advertisement ทั้งนี้ กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการนำเงินของกบข.เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งไม่รวมเงินสำรอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก ไปลงทุนหาประโยชน์ 4 แนวทาง ได้แก่ 1.ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 2.ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึงพันธบัตร […]

error: