กบข.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป(รับคนพิการด้วย)

    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับสมัครงานตำแหน่งดังนี้ 1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารบริหารแผนการลงทุน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การลงทุนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการลงทุน 2  ปีขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง มีทักษะ การบริหารเงิน บริหารการลงทุน มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การค้นคว้าหาข้อมูล การสื่อความ และนำเสนอ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม มีจริยธรรม 2. เลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์งานเลขานุการ 3-5 ปี มีทักษะในการจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง การบริหารโครงการ การจับประเด็น การเขียนสรุปรายงาน การคำนวณ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้โปรแกรม SPSS เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณ บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติเชิงบวก  3. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) เพศ ชาย /หญิง อายุ 22 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิเทศศิลป์ […]

error: