กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

Advertisement Advertisement   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ Advertisement 2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาดและสถิติ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://citly.me/O4mkg  บัดนี้-10ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-20มี.ค.65

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งพนักงานนิติกร ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำแหน่ง พนักงานนิติกร  1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 2.1.1 มีสัญชาติไทย 2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) คือ (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม (2) วัณโรคในระยะอันตราย (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ […]

error: