กยศ.ขู่ฟ้อง 807 ราย เบี้ยวหนี้นาน 10 ปี ติดต่อ กยศ.ด่วน !

Advertisement นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯอยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาผู้กู้ยืม จำนวน 807 ราย ที่ไม่เคยติดต่อชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมยังเพิกเฉยกองทุนฯมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้รัฐเสียหาย แต่หากผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวมาปรับโครงสร้างหนี้ จะมีโอกาสขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี และผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ Advertisement สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% จากการที่กองทุนฯได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567- 28 เมษายน 2567 มีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 32,338 ราย ยอดหนี้รวมทั้งหมดกว่า 6,542 ล้านบาท Advertisement นอกจากนี้กองทุนฯจะเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม […]

ชวนลูกหนี้ กยศ. 3,494 ราย ลงทะเบียนขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน

8 มีนาคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี หรือถูกอายัดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 50,614 ราย ทำให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันทีและมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินจำนวน 3,494 ราย นั้น กองทุนฯ ได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมแต่ละรายให้ลงทะเบียนรับเงินคืนและเริ่มดำเนินการจ่ายเงินคืนแล้วผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป “ขอเชิญชวนลูกหนี้ กยศ.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเงินคืนทางเว็บไซต์ “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา” www.studentloan.or.th โดย กศย. จะเร่งคืนเงินให้ตามลำดับต่อไป” นายคารม ย้ำ   ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

วิธีคำนวณหนี้ กยศ. แบบใหม่ ตามกฎหมาย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้กู้หลายรายประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้มียอดกู้เงิน กยศ. สูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยปล่อยกู้อยู่ที่ 46,000 ล้านบาท จากผู้กู้เงินหรือนักเรียนทุนรัฐบาล 7 แสนคน โดยในปี 2567 คาดว่ายอดกู้เงินจะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ย้ำว่าทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม กยศ. จึงขอเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัว เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา สำหรับการ พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าเดิม และให้คำนวณภาระหนี้ใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี (จากเดิม 1% ต่อปี) กรณีผิดนัดชำระ ลดอัตราเบี้ยปรับเหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปี (จากแต่เดิม 7.5% ต่อปี) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี เพิ่มให้มีการกู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น และให้ทุนการศึกษา […]

error: