กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองที่ดินของรัฐ ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ Advertisement อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 […]

error: