กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครผู้ดูแลเด็ก วุฒิ ม.6 บัดนี้-19ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ค่าตอบแทน จำนวน 9,000 บาท ต่อเดือน – เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ – คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – มีสัญชาติไทย Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หมายเลขโทรศัพท์ 088 258 4973 ตั้งแต่วันที่ 8 […]

กองกำกับการ ตชด.33 รับสมัครผู้ดูแลเด็ก ป.ตรี บัดนี้-22เม.ย.65

  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 อัตรา *โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ ค่าตอบแทน คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 2.2 คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 2.3 มีสัญชาติไทย 2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่ สมประกอบ ต้องปราศจากโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง ฯลฯ 2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว […]

error: