เปิดเรียนฟรี “ผู้ช่วยพยาบาล” มีค่าใช้จ่ายให้ 7,500 บาท/เดือน

Advertisement กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียน จบ ม.6 หรือ เทียบเท่าเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” เรียนฟรี พร้อมรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท Advertisement Advertisement คุณสมบัติทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยคนละไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน) หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ผ่านการประเมินความถนัดและความสนใจทางวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระหว่างรับทุน ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มี.ค. 2567   ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ผ่านระบบออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง 1. นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ (1อัตรา) : มีวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการโครงการและการทำงานเกี่ยวกับการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 2. นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย (2อัตรา) : มีวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยหากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและประสบการณ์ด้านการบริการจัดการโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักวิชาการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา (1อัตรา) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยหากประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและประสบการณ์ด้านการบริการจัดการโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ (1อัตรา) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์์ สาขาเศรษฐศาสตร์ […]

กสศ.รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครผ่านระบบออนไลน์

  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1. รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 5. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6. หัวหน้าฝ่ายแผน กลยุทธ์ และความเสี่ยงองค์กร 7. นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส 8. นักบริหารงานสัญญาอาวุโส 9. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 10. นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 11. นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย 12. นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 13. นักพัฒนาแผน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง 14. นักวิเคราะห์งบประมาณและบริหารเงินกองทุน สนใจดูรายละเอียด/กรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ https://www.eef.or.th/career/

กสศ.รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน บัดนี้เป็นต้นไป

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน – มีวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือการวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – หากได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมพื้นฐานช่วยในการปฏิบัติงานได้ เช่น MS Office, PowerPoint, Google Drive, Google Meet, Zoom Application, การโต้ตอบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร : https://www.eef.or.th/career/job-66441/

กสศ.รับสมัครหัวหน้า-นักวิชาการตรวจสอบภายใน บัดนี้-15เม.ย.66

  กสศ.รับสมัครงานคนรุ่นใหม่ที่ต้องการร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/y7u2YwMKK13sPjabA บัดนี้-15เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1yyz

ครูเยี่ยมบ้าน นศ.ที่ขอทุน กสศ. เพิ่งรู้อยู่คนเดียว สะเทือนใจจนกอดกันร้องไห้

10 มี.ค.66 สมาชิก TikTok @auu_zaza โพสต์คลิปขณะออกเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอทุน กสศ. แต่กลับมาเจอสภาพที่น่าตกใจ หลังเพิ่งรู้ว่า นักศึกษาคนนี้อยู่เพียงลำพัง โดยระบุข้อความว่า “ออกเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอทุน กสศ. ทำเอาน้ำตาไหลเลยครับ น้องอยู่คนเดียว คุณพ่อทำงานต่างจังหวัดเพื่อส่งน้องเรียน น้องผลการเรียนดีมาก #แผนกบัญชี #แผนกช่างกลโรงงาน #วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ #กสศ” โดยในคลิป ครูผู้หญิงถึงกับร้องไห้ออกมา เมื่อเห็นสภาพบ้านของนักศึกษาคนนี้ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สภาพเก่าคร่ำคร่า ดูแล้วไม่มีความมั่นคง และเรื่องที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ นักศึกษาคนนี้อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง พ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัด เพื่อหาเงินส่งเธอเรียน เมื่อได้รู้เรื่องราว ถึงกับร้องไห้โผเข้ากอดกันกลม ด้วยความสงสารและห่วงใย หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งยังบอกว่าขอให้น้องได้ทุนที่ขอ และยังเป็นห่วงตัวน้อง เพราะเป็นผู้หญิงแถมอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียว อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลสอดส่องเรื่องความปลอดภัยให้ด้วย @auu_zaza ออกเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอทุน กสศ. ทำเอาน้ำตาไหลเลยครับ น้องอยู่คนเดียว คุณพ่อทำงานต่างจังหวัดเพื่อส่งน้องเรียน น้องผลการเรียนดีมาก #แผนกบัญชี #แผนกช่างกลโรงงาน #วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ #กสศ ♬ ถนนชีวิต – ไชโย […]

กสศ.รับสมัครนักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอาวุโส บัดนี้-31ต.ค.65

  กสศ. ประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ต้องการร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอาวุโส 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัคร บัดนี้-31ต.ค.65 ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0655045277 ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารสารมาที่ [email protected] กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่ https://www.eef.or.th/notice/051022/

กสศ.รับสมัคร ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์3-5ปี

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีอายุ 35-55 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานดิจิทัล งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ/หรือมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง – กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภทอำนวยการระดับต้น หรือ – กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถาบันทางวิชาการ หรือภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้อำนวการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว โดยเป็นหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งองค์การไม่ต่ำกว่า 100 อัตรา รับสมัครบัดนี้-7ต.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.eef.or.th/notice/director080822/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กสศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป 9อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารภาคีเครือข่าย 1 อัตรา 2. นักวิเคราะห์และงบประมาณ 1 อัตรา 3. นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 1 อัตรา 4. นักวิชาการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 1 อัตรา 5. นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 อัตรา 6. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา 7. นักวิเคราะห์การเงินและบริหารการลงทุน 1 อัตรา 8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาค 1 อัตรา 9. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้-30ก.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.eef.or.th/notice/080822/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กสศ.รับสมัครหัวหน้าHR-นักวิชาการ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-10ส.ค.65

  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2. นักวิชาการจัดการความรู้ 1 อัตรา 3. นักวิชาการพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 10 สิงหาคม 65 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.eef.or.th/notice/190722/

1 2
error: