ราชกิจจาฯ ประกาศ “ชัชชาติ” แบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคําสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมาย มอบอำนาจรองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Advertisement เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคําสั่งต่อไปนี้ มอบหมาย และมอบอํานาจในการสัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น […]