วาเลนไทน์ 2567 จดทะเบียนสมรส 50 เขตกรุงเทพฯ แถมตรวจสุขภาพคู่รัก

Advertisement วันวาเลนไทน์ เทศกาลแห่งความรัก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ไฮไลต์หนึ่งคือการที่คู่รักถือฤกษ์ดี พากันไปจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่ว่าการอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ Advertisement สำหรับวาเลนไทน์ปี 2567 กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความเท่าเทียม เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทุกครอบครัว เพราะการเริ่มสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี เพราะสิทธิในการสร้างครอบครัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในปีนี้จึงไม่จำกัดเฉพาะการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น แต่ กทม.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสมรสเท่าเทียม รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ LGBTQI+ ได้แสดงออกถึงความรัก ก่อนที่พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจะมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ด้วยการเปิดให้มีการ “จดแจ้งคู่ชีวิต” ได้ที่ 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร Advertisement ความพิเศษของวาเลนไทน์ปีนี้ คือ คู่รักทุกคู่ที่ร่วมจดทะเบียนสมรส หรือจดแจ้งคู่ชีวิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับโวเชอร์ (Voucher) ตรวจสุขภาพคู่รักฟรีไปเลย ซึ่งสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ชัชชาติ” แบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคําสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมาย มอบอำนาจรองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคําสั่งต่อไปนี้ มอบหมาย และมอบอํานาจในการสัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ […]

error: