กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้าง33อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์3-14ก.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) นักจัดการงานทั่วไป 11 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3) นักวิชาการยุติธรรม 6 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4) นักวิชาการยุติธรรม (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 6) นิติกร 2 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 7) […]

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครนักบริหารจัดการงานยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-25มิ.ย.66

  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ สมัครสอบผ่านทางอีเมล์ บัดนี้-25มิ.ย.66 ภายในเวลา 24.00 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูล การสมัครสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 6429 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

11อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง หรือ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13ก.พ.-3มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

15อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17-28ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 6 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 7. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 8. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รับสมัครนักบริหารจัดการ ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.65

  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างถึง 31 มีนาคม 2566 (ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ประเมิน สมรรถนะ หน่วยงานพร้อมที่จะจ้างต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศ ให้ส่งเอกสารการสมัครสอบผ่านทาง E-mail : [email protected] บัดนี้-15ธ.ค.65 ภายในเวลา 24.00 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูล การสมัครสอบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 6429 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ร้อง ยธ. “กู้สวัสดิการฯ ทบ.ซื้อบ้าน” นายทหารหัก5% หักทอนอีก4แสน

10.30 น. วันที่ 17 ต.ค. 2565 ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ พา น.ส.ก้อย และ น.ส.เบิร์ด (นามสมมติ) ในฐานะผู้เสียหายที่เป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านพักขายให้กับกำลังพลกองทัพบก เดินทางเข้าพบ ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เพื่อยื่นขอคุ้มครองพยาน หลังถูกทหารนายหนึ่งของกองทัพบกข่มขู่คุกคามเพราะรู้ความลับ มีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินสวัสดิการกองทัพบกที่ไม่เป็นธรรม และเป็นชนวนเหตุ จ่าคลั่งกราดยิงที่โคราช ทนายไพศาล กล่าวว่า วันนี้พาผู้เสียหายมาขอคุ้มครองพยาน หลังถูกนายทหารข่มขู่ถึงชีวิตเพราะเกี่ยวข้องกับทหารระดับนายพล โดยกำลังพลซึ่งเป็นผู้เสียหายหลายรายได้กู้ยืมเงินจากสวัสดิการทหารบก ซึ่งทางกรมฯ อ้างว่า จะต้องหักค่าธรรมเนียมกองทัพบก 5% ยกตัวอย่างเช่น บ้านราคา 1 ล้านบาท กำลังพลจะต้องกู้สวัสดิการ วงเงิน 1,500,000 บาท และจะถูกหัก 5% คือ 75,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมกองทัพบก โดยกำลังพล (ผู้กู้) จะไม่ทราบว่ามีการหักเงินตรงส่วนนี้ไว้ นอกจากนี้ ยังมีการหักค่าเงินทอนส่วนต่างอีกประมาณ […]

ยธ.เผย “พิ้งกี้”ยินดีตัดผม ตอนนี้เป็น ผู้ช่วย จนท.เรือนจำ

1 ส.ค.65 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี ดาราสาว “พิ้งกี้”สาวิกา ไชยเดช และแม่ ที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ภายใน”ทัณฑสถานหญิงกลาง” ว่า ล่าสุดได้ออกจากห้องกักโรค และเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับแล้ว สภาพร่างกายปกติแข็งแรง กำลังใจดี สามารถทานข้าวอาหารและใช้ชีวิตได้ตามระเบียบของเรือนจำ โดยที่ผ่านมายังไม่ได้มีการตัดผมดาราสาว เนื่องจากระเบียบของเรือนจำไม่ได้เคร่งครัด เพียงแต่มีไว้เพื่อดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ “พิ้งกี้” ก็ไม่ได้ติดใจและยินดีที่จะตัดผม นอกจากนี้ “พิ้งกี้”ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อยู่ภายในเรือนจำ และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วย ขอให้แฟนคลับดาราสาวไม่ต้องกังวล ขณะที่ “บุ๋ม ปนัดดา” วงศ์ผู้ดี เผยสารจาก “พิ้งกี้” เปิดใจครั้งแรกฝากมาจากเรือนจำว่า กรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่อง “พิ้งกี้” ยังสามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตนเอง จึงอยากวอนขอทุกคนอย่าฟังความข้างเดียว หรือ อย่าเพิ่งตัดสินเขาเพียงแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่าง เพราะ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา จึงอยากให้ทุกคนเสพข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างมีสติ เพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาบิดเบือนไปมาก และขอให้ทุกคนใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความจริง รอกระบวนการยุติธรรม ถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิด   ข่าวจาก : คมชัดลึก

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15-19ส.ค.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์ 3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งว่างครั้งแรกปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ 15 – 19 สิงหาคม 2565 หากมีข้อสงสัย โทร.09 0991 2763 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ครม.เพิ่ม “เครื่องแบบข้าราชการดีเอสไอ” จาก 4 เป็น 6 ชุด

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ค. ที่ผ่าน ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการเพิ่มเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ DSI) จากเดิม จำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด โดยจะออกเป็น “ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ….” ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว เป็นการยกเลิก “กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2559” และปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด ดังนี้ เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ และยังมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายอินทรธนู โดยการเพิ่มอินทรธนูจากเดิมมีเพียง 1 แบบ เป็น 3 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 5 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ […]

1 2 5
error: