มหาดไทย เผยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 66 คนไทย 66 ล้าน ลดลง 3.7 หมื่น กทม.มากสุด

Advertisement 11 กุมภาพันธ์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2566 พบว่ามีจำนวนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 66,052,615 คน ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 37,860 คน หรือลดลงร้อยละ 0.06 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 65,061,190 คน ไม่มีสัญชาติไทย 991,425 คน โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้เป็นราษฎรเพศชาย 32,224,008 คน และเพศหญิง 33,828,607 คน ทั้งนี้ จังหวัด/ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือกรุงเทพฯ 5,471,588 คน ส่วนสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรน้อยที่สุดคือ 187,993 คน Advertisement น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไปมีทั้งหมด 20 จังหวัด และกรุงเทพฯ (รวม […]

กระทรวงมหาดไทย(มท.)ลุยปรับค่าเก็บขยะอัตราใหม่ทั่วประเทศ ขั้นต่ำเดือนละ 75 บาท

กระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อกำหนดค่าเก็บขยะ และค่ากำจัดขยะ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศ ออกข้อกำหนด รวมกันขั้นต่ำเดือนละ 75 บาท โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. ถึง 5 มี.ค. 2567 มท. ให้เหตุผลการปรับค่าเก็บขนกำจัดขยะ ว่าเนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงและยังไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยเท่าที่ควร ขาดกลไกทางกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการมูลฝอยจนปราศจากมูลฝอย (Zero waste) ณ แหล่งกำเนิด จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะ ประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ มท. ระบุว่า คณะทำงานทบทวนร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ประกอบกับสำรวจข้อมูลของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมครัวเรือนในขัอบัญญัติเดิม และสำรวจค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมที่ประชาชนยินดีที่จะจ่าย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญของร่างกฎระทรวงฯ ได้ดังนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ การรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 5,000 บาท (ใบอนุญาตมีอายุ […]

อนุทิน ลุยเอง นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกผับดังย่านอ้อมน้อย

(27 ม.ค. 67) เวลา 02.45 น. ที่บริเวณ ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร.ต.อ.เขตรัตน์ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย ร่วมกับ ปปส.ภาค 7 ฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายปกครองอำเภอกระทุ่มแบน และพันตำรวจเอก สร ซื่อตรงพานิช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน เข้าทำการจับกุม “TAG Pub” ซึ่งเป็นสถานบริการละเมิดกฎหมาย เปิดเกินเวลา […]

“อนุทิน” เผย รัฐเตรียมปล่อยกู้ลูกหนี้นอกระบบเครดิตดี 50,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ 0.75/เดือน

“อนุทิน ชาญวีรกูล” เผยยอดลงทะเบียนหนี้ 3 สัปดาห์ 99,484 รวมยอดหนี้ 5,926 ล้านบาท เผยข่าวดี เตรียมให้ ธ.ออมสิน-ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ลูกหนี้เครดิตดีไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เป้าหมายต้องมีผู้ได้รับความช่วยเหลือที่ร้อยละ 70 ของผู้ลงทะเบียน วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบออกเป็น 3 ด้าน อาทิ ด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ให้กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลัก ใช้กลไกของฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจและพนักงานอัยการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้แนวทางและให้ความมั่นใจว่าการคิดดอกเบี้ยของเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะมีเพดานกำหนดอยู่ หากใครคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ถือว่าเป็นโมฆะและผิดกฎหมายด้วย ต้องยกเงินต้นให้กับลูกหนี้ หากการชำระดอกเบี้ยได้ครอบคลุมเงินต้นไปแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะใช้มาตรการทางกฎหมายช่วยลูกหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากอะไรที่ผิดกฎหมายจะต้องไม่เกิดขึ้น นายอนุทิน ยังกล่าวอีกว่า ขอให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ จะไม่มีการข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายทรัพย์สิน ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง […]

ครม.อนุมัติงบกลาง2,310ล้าน ค่าอาหารกลางวัน-นม ให้แก่โรงเรียน อปท. และเทศบาล

18 ก.ย.2566 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ ปี 2566) จำนวนทั้งสิ้น 2,310.26 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนอาหารเสริม (นม) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดย มท. จะนำเงินงบกลางฯ ปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ ไปชำระเป็นค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสำหรับไตรมาสที่ 4 (ห้วงเดือนกันยายน 2566) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และมีมติเมื่อวันที่ 6 […]

“อนุทิน” ลั่น จากนี้กระทรวงมหาดไทย ต้องไร้เส้นสาย ไร้ขั้วการเมือง วัดกันที่ผลงาน

8 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบปะกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักข่าวได้สอบถามถึงนโยบายการล้างระบบเส้นสายในกระทรวง นายอนุทิน ตอบว่า คนที่ทำงานดี มีผลงาน ประชาชนชื่นชอบ คือ คนที่เส้นใหญ่จริง คนนั้นนับว่า ทำงานเข้าตาผู้บริหาร จากนี้ ในกระทรวงจะไม่มีขั้วนั้น ขั้วนี้ ช่วยกันไป ช่วยกันมา แต่จะวัดกันที่ผลงาน แน่นอนว่า เรื่องเส้นสาย มันต้องหมดไป อย่างลืมว่า หน้าที่ของเราคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ดังนั้น ใครที่มีหัวใจ อยากรับใช้ประชาชน มีฝีมือ ทำให้ประชาชนมีความสุขได้ ผู้บริหารจะให้ความเป็นธรรม ผลักดันให้ก้าวหน้า ส่วนคนที่ใช้วิธีเอาใจคนอื่น มองไม่เห็นประชาชน แล้วหวังว่าจะก้าวหน้า แบบนั้น ไม่เติบโต “สำหรับผม คนที่เส้นใหญ่คือคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพ เก่ง ทุ่มเทเสียสละ รักพี่น้องประชาชน คนนี้แหละคือคนที่เส้นใหญ่จริงๆ และเป็นคนที่ผมต้องเคารพยำเกรง เพราะท่านดูแลนายของผมคือประชาชน […]

มท. ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบจอดรถในท้องถิ่น 4จังหวัด เก็บค่าจอดได้

30 มิ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดมหาสารคาม ว่ามีความประสงค์ขอให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและนายอำเภอในพื้นที่ให้การรับรองข้อมูลว่ามีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลเชียงยืน […]

รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.มหาดไทย25อัตรา วุฒิ ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์บัดนี้-31พ.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 15 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com บัดนี้-31พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มท.ปลดล็อคแข่งวัวลานประเพณีได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

26 ก.พ. 65 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายถนัด อินดี รองประธานชมรมวัวลานและวัวสวยงามจังหวัดประจวบฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวัวลานและวัวสวยงาม ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน หลังจังหวัดฯ สั่งห้ามจัดนานนับปี นายพรหมมินทร์ ทองคำ นายกสมาคมคนรักวัวและกีฬาวัวพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ดีใจมาก หลังจากที่คอยมานานไม่รู้จะไปพึ่งใคร เมื่อได้เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือตอบรับออกมาแล้วว่า พวกเราชาววัวลานเล่นกันได้ทั้ง 6 อําเภอ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ หนังสือฉบับนี้ดังกล่าวคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัวลาน วัวชน ไก่ ปลากัด สามารถมีใบอนุญาตถูกต้องได้ ต่อไปนี้การจะเล่นวัวลาน ต้องเล่นแบบพี่แบบน้อง มีความสามัคคี รู้รักใคร่กัน ซึ่งเชื่อว่า เศรษฐกิจในชุมชน ในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่น จะมีรายได้นําเข้าสู่เขตท้องถิ่นนั้นๆ   ข่าวจาก […]

มหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นขรก.55อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6-24ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 55 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งผู้สมัครสอบต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-24 ก.พ.66 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1 2 9
error: