กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วุฒิ ม.6 บัดนี้ – 25ก.พ.67

Advertisement Advertisement   โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การรับนักเรียนนายสิบแผนที่ จํานวน 50 นาย 1. บุคคลพลเรือน ร้อยละ 50 2. ทหารกองประจําการ ร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็นโควตาของ บก.ทท. ร้อยละ 20 สป. และเหล่าทัพ ร้อยละ 20 หากโควตาใดมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตา ดังกล่าวไปรวมกับอีกหนึ่งโควตา และหากทั้งสองโควตายังมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตาที่เหลือไปรวมกับโควตาบุคคลพลเรือน การสอบคัดเลือกให้สอบแข่งขันระหว่างกลุ่มทหารกอง ประจําการ ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กําหนด คุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ. 2565) บุคคลพลเรือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 […]

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8อัตรา บัดนี้-24มี.ค.66

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์แผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.การพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส.สาขาการเงินและบัญชี 6. เจ้าหน้าที่ขายและบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.28มิ.ย.-6ก.ค.64

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 1. กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 2. กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ ม.6 – ปวส. ทุกสาขาวิชา 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง) การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 (ทั้งฉบับจริง และถ่ายเอกสาร) ด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 เฉพาะวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครเพศชาย อายุ18-20 วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.2 สอบเป็นนักเรียนนายสิบ สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

    โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2544) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20ธันวาคม […]

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่บัดนี้-ก.พ.60

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 19 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 และสมัครด้วยตนเอง 13 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 2911, 0 2282 0113, 0 2281 8662 และ 0 2281 8669  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด     

error: