17อัตรา!! กรมหม่อนไหมฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมหม่อนไหม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 4 อัตรา – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

กรมหม่อนไหม รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20มี.ค.66

  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น 3. ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมัครทางเว็บไซต์  https://qsds.thaijobjob.com/202303/index.php 13-20มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมหม่อนไหม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-16ธ.ค.65

  สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง เว็บไซต์สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม https://qsds.go.th/newocss/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ” บัดนี้-16ธ.ค.65 ผู้สมัครจะต้องกรอก ใบสมัครและเอกสารสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทำรูปแบบ ไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 มาทาง E-mail : [email protected] หรือส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 สมัครออนไลน์ บัดนี้-10พ.ค.65

  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 – วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์หม่อนไหม ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

  ศูนย์หม่อนไหม ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขากีฏวิทยา สาขาโรคพืช, สาขาพืชไร่นา/พืชสวน,สาขาส่งเสริมการเกษตร หรือวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาดังที่กล่าวมา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยเอ็ด เลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือดาวโหลดได้ทาง https://www.qsds.go.th/newqSScret หัวข้อรับสมัครงาน และ ส่งใบสมัครทางไปรณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 […]

1 2 5
error: