ขรก.ท้องถิ่นเป็นทุกข์!! รวมตัวกันยื่นหนังสือขอปลดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ‘เปิดทางให้เมีย ขรก.รับตำแหน่งทับซ้อน-ป่วนหนี้สหกรณ์วุ่นวาย’

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาย้าย นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง โดยนำรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำแนบหนังสือร้องเรียนดังกล่าวด้วย   นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ร้องขอความเมตตาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดมีบัญชาให้ย้ายนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากนับแต่นายสุทธิพงษ์ ได้รับมาตำแหน่ง มีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์ต่อการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง ไม่เข้าใจบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความแตกแยกให้กับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ไม่ส่งเสริมความปรองดองตามนโยบายของรัฐบาล ดังปรากฏจากหนังสือซักซ้อมหรือสั่งการที่เป็นลักษณะเชิงบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทั้งที่ตนไม่มีอำนาจ อาทิ   1.การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอที่ข้อเท็จจริง ที่ว่าการอำเภอมีศูนย์ดำรงธรรมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว […]

เตรียมสอบ!! ด่วน!! กสถ.เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 68ตำแหน่ง 8,000กว่าอัตรา!!

    ข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. – นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุม กสถ. และความคืบหน้าในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ กสถ.ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 พ.ย.2561 -รับทราบ การคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 -เห็นชอบ การกำหนดตำแหน่ง อัตราว่าง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ ที่จะประกาศรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ซื่งมี 10 กลุ่มภาค/เขต โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่าง 68 ตำแหน่ง 8,039 อัตรา(ข้อมูล 12 พ.ย.2561) ได้แก่ตำแหน่ง          * ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,189 อัตรา […]

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงการให้ผู้ค้ำประกัน’ชำระหนี้แทนลูกหนี้’ ที่ผิดนัดชำระหนี้

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 – ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชี้แจงกรณีการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ดำเนินนโยบายการบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์และพ้นสภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการโอนหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่เป็นผู้ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน ตามที่ผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้กับสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 14 ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้โอนหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันเฉพาะในส่วนของต้นเงิน และให้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ค้ำประกันจากต้นเงินนั้น  นับแต่วันที่โอนหนี้และให้สงวนสิทธิดอกเบี้ยของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ค้างชำระเดิมไว้เต็มจำนวน เมื่อผู้ค้ำประกันรายใดชำระหนี้แทนผู้กู้ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ค้ำประกันรายนั้นหลุดพ้นความรับผิดจากดอกเบี้ยของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ค้างชำระเดิมซึ่งได้มีการสงวนสิทธิไว้ และให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยค้างชำระดังกล่าวจากลูกหนี้ (ผู้กู้) รายเดิม หากผู้ค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมที่สงวนสิทธิไว้จากผู้ค้ำประกันด้วย ซึ่งสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งการโอนหนี้และแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) แล้วนั้น เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันบางรายยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์ โดยได้มีการติดต่อสอบถาม รวมทั้งได้มีการแสดงทรรศนะ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ […]

มติ ก กลางท้องถิ่นออกมาแล้ว!! จัดสอบท้องถิ่น66ตำแหน่ง8,164อัตรา รับสมัครพ.ย. สอบธ.ค.นี้!!

    ผลการประชุม ก กลาง เดือนกันยายน 61 คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 1. เรื่องการสอบแข่งขันของท้องถิ่น ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฎิบัติ ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันดังนี้ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา  ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา  ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา และหากมี อปท. มาขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัคร ก็ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยคาดว่าจะรับสมัครได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบเดือนธันวาคม 61 2. การสอบคัดเลือกสายบริหาร/อำนวยการ ขณะนี้ มีตำแหน่งว่างล่าสุด ดังนี้ อบต. จำนวน […]

ด่วน!! กสถ.เห็นชอบแล้ว!! เตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 66ตำแหน่ง 8,164อัตรา!!

    วันที่ 11 กันยายน 2561 – นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 66 ตำแหน่ง 8,164 อัตรา ดังนี้       1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา       2. ตำแหน่งประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา       […]

เตรียมตัวให้พร้อม!! พ.ย.นี้มีสนามใหญ่ ‘ขรก.ท้องถิ่น’รับเยอะถึง11,000อัตรา!!

    ข่าววงในเผยความคืบหน้าล่าสุด สนามสอบท้องถิ่นเตรียมสอบเดือน พ.ย.61 นี้ รับเยอะถึง 11,000 อัตรา! ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดังนี้ หลังจากประกาศผลสอบภาค ก,ข,  ของการสอบท้องถิ่น ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สอบผ่าน ภาค ก,ข, มากถึง 32,369 คน มีตำแหน่งว่างรวมทุกตำแหน่ง 21,605 อัตรา จากข้อมูลเบื้องต้น ที่ผมมีอยู่  มีผู้สอบผ่านภาค ก,ข,ส่วนมาก มักจะเป็นตำแหน่ง ระดับวิชาการ (ระดับ 3 เดิม) จบปริญาตรี มากกว่า ตำแหน่งปฏิบัติการ (ระดับ 2/เจ้าพนักงาน)ข้อมูลที่ผมมีตำแหน่งตนสอบผ่านมากที่สุดคือ เช่น นักทรัพยากรบุคคลมีคนสอบผ่าน จำนวน […]

อปท.เล็งโครงการ’เกษียณ ขรก.ท้องถิ่นก่อนกำหนด’ หวังลดอัตราคนรับราชการมานาน-ลดภาระองค์กร-รองรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

  2 ส.ค.61 เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของอปท.รอบใหม่ ว่า… "โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) อปท. อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อ ก.กลาง โดยท่านอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ (อดีตปลัดอบต.ที่จังหวัดสระบุรี) ได้เปิดเผยต่อที่ประชุมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป มี ๒ เหตุที่อยู่ในเงื่อนไขคือ เหตุรับราชการนาน คือ รับราชการมาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป และเหตุสูงอายุคือ อายุตัวตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ได้หายไป ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจ/ทหาร ยังคงมีอยู่ ดังนั้น สำหรับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ต้องการลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน เงินเดือนเยอะ ต้องการลดภาระขององค์กร รวมทั้ง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้คนรุ่นเก่าได้พักผ่อนหรือไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่อาจมีการควบรวมอปท.ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ทำให้ตำแหน่งหลายตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน ท่านจึงมีแนวคิดนี้เพื่อผลักดันให้เป็นจริงอีกครั้ง […]

1 2
error: