กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ditp.thaijobjob.com/ ภายใน 3-26 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการเงิน วุฒิ ป.ตรี 1-8มี.ค.66

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ditp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-8 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร จนท.ดำเนินการโครงการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2565 รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับ สมัครผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ” 3 อัตรา (ปริญญาตรี 2 อัตรา / ปริญญาโท 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะ 1.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการสินค้าแฟชั่น ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง / ปริญญาโท 1 ตำแหน่ง 2) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป เช่น สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรม จัดทำหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เขียนบทความประชาสัมพันธ์ รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้อย่างดีในการปฏิบัติงาน 4) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน […]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8-15ก.พ.65

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 2 / 2515 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 21,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ 2. นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ […]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์14-21ก.พ.62

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ https://dtp.job.thai.com ภายในวันที่ 14-21 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์บัดนี้-21ก.ย.61

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลพิการ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา  เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตรและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ditp.job.thai.com ภายในวันที่ 3-21 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

1 2