กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย/หญิง) บัดนี้-18มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เสมียน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก 1 อัตรา รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610.-บาท) Advertisement บุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2547) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. บุคคลพลเรือนหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ ตำแหน่งพลขับ

  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610.-บาท) คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบกำหนดและได้ปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ชาย) 1.2 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร […]

error: