กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส.9อัตรา 20มี.ค.-10เม.ย.66

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. (รายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุเป็น นวก.สาธารณสุข14อัตรา วุฒิ ป.ตรี 20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 12 อัตรา บรรจุ กทม.-ต่างจังหวัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุพยาบาล บรรจุภาคกลาง-ใต้48อัตรา 20-31มี.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ภาคกลางและภาคใต 48 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20-31 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุ จพง.ทันตะ-จพง.เภสัช บัดนี้-21มี.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com บัดนี้-21มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 ตําแหน่ง ปวส./คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. โภชนากรปฏิบัติงาน 1 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmh.thaijobjob.com/2023034/index.php ภายใน 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพยาบาล-พนง.ช่วยเหลือคนไข้

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารวิชาการ ชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บัดนี้-11พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครนักวิชาการศึกษาพิเศษ ป.ตรี 30ก.ย.-12ต.ค.65

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ หน่วยงานโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ เวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เปิดรับสมัคร 30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ตาม QR Code แนบท้ายประกาศ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ 1) ใบสมัคร 2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร 3) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี บัดนี้-16ก.ย.65

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-16ก.ย.65 ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ป.ตรี

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th 30ส.ค.- 7ก.ย.65 เวลา 16.30 น. (รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ59อัตรา 13-17มิ.ย.65

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต – ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติราชการที่ รพ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต – นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต – นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง บรรจุที่สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง, รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ – นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่ รพ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต – เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 […]

1 2 6