กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21-27พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต 1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากแพทยสภา อัตราค่าตอบแทน : 21,000 – 23,780 บาท 2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม) 1 อัตรา  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม จากแพทยสภา อัตราค่าตอบแทน : 21,000 – 23,780 บาท 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 35 อัตรา  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.24อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์11-29ก.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4. นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ตำแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 8. […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุพยาบาล, เภสัช, แพทย์แผนไทย, จพง.ทันตะ 42อัตรา 31ก.ค.-8ส.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา (1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 37 อัตรา (2) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) 1 อัตรา (3) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก) 1 อัตรา (4) เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา (5) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 1 อัตรา (6) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใน 31ก.ค.-8ส.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต” เอกสารประกาศฉบับเต็มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุพยาบาล บัดนี้-23มิ.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ ภายในวันที่ 12-23 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครแพทย์แผนไทยและพยาบาลวิชาชีพ บัดนี้-15มิ.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ/เภสัชกร บัดนี้-7เม.ย.66

  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตําแหน่งเภสัชกร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส.9อัตรา 20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. (รายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุเป็น นวก.สาธารณสุข14อัตรา วุฒิ ป.ตรี 20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 12 อัตรา บรรจุ กทม.-ต่างจังหวัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุพยาบาล บรรจุภาคกลาง-ใต้48อัตรา 20-31มี.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ภาคกลางและภาคใต 48 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20-31 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุ จพง.ทันตะ-จพง.เภสัช บัดนี้-21มี.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com บัดนี้-21มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6
error: