กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน 29พ.ย.-7ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน สังกัดกองสวัสดิการแรงงาน 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://personnel.labour.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2566 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

10อัตรา! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ แรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19ม.ค.66 – 8ก.พ 66 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครผจก.-ผู้ประสานงานโครงการ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน 1. ผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – จบการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงานโครงการหรือบริหารโครงการในหน่วยงานภาคสาธารณะ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน) ในระดับหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร – มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับงานด้านแรงงานสัมพันธ์ – มีความสามารถในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ และมีมนุษย์ สัมพันธ์ดี – สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 2. ผู้ประสานงานโครงการ (ด้านวิชาการ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 25,000 บาท – จบการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป – มีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งในลักษณะเดียวกันนี้ และรับผิดชอบงานทุก […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวช./ปวส.22อัตรา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา 1. เจ้าพนักงานแรงงาน 21 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง และสังกัดส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา (ปฏิบัติราชการศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม) วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 9-24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.20อัตรา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ : กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน เงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม […]

จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 28มิ.ย.-2ก.ค.64

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี406อัตรา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา) วุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในวันและเวลาราชการ โปรดตรวจสอบใน เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ละจังหวัด) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7
error: