กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6-10พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 2 อัตรา 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ Advertisement 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี […]

สรรพสามิตสงขลา รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง 9-20ต.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เลขที่ 164/8 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 9-20ต.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพสามิต รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.44อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ 10-31ส.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 15 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 21 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 10 –31ส.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ […]

สรรพสามิตน่าน รับสมัครนิติกร ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. บัดนี้-30มิ.ย.66

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เลขที่ 96 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน บัดนี้–30มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัคร จนท.บุคคล, จนท.แผนงาน, พัสดุ, กราฟฟิค 22พ.ค.-16มิ.ย.66

    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบกาณณ์ทำงานด้านการวางแผนพัฒนามทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ต้องมีเอกสารรับรอง) 2. เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อาทิ การจัดทำ การวางแผน การวิเคราะห์ หรือการตรวจสอบหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากมีความรู้ในการจัดทำ Risk correlation map จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 4. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ระดับ […]

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี1 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-9พ.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เลขที่ 82 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1-9พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพสามิตเพชรบุรี-กระบี่ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.27-31มี.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) บรรจุที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานสรรพสามิต วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7-13มี.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 2.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไปการจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โทร.038 694069 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.13-17ก.พ.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 2. พนักงานประจำสำนักงาน ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 13-17 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-24ม.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 3 อัตรา – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ – วุมิ ป.โท หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-24ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 17
error: