กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส. 13พ.ค.- 4มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน – ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 15พ.ย.-7ธ.ค.66

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** 1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา 3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doa.jobthaigov.com/ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. 15-21พ.ย.66

  ประกาศ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวศ.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร (สวพ.4) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 6-12ต.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 2. ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร 4. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งนักสัตววิทยา วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. สมัครทางออนไลน์1-21ก.ย.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสัตววิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา ทางชีววิทยา ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางสัตวศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายใน 1-21 ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ***ต้องผ่าน ก.พ.*** 17ก.ค.-9ส.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางวิทยาการพืชสวน ทางการจัดการพืชสวนประดับ 2. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com และ www.doa.go.th ภายในวันที่ 17ก.ค.-9ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น จพง.ธุรการ(ชายแดนใต้) วุฒิ ปวท.-ปวส.

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26เม.ย.-19พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวท./ปวส.4เม.ย.-1พ.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 4เม.ย.-1พ.ค.66 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/55869 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 4 อัตรา – วุฒิ ปวท.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/63815

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท 4-12เม.ย.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) 1 อัตรา วุฒิ ป.โทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 4-12 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9-29มี.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com และ www.doa.go.th/human ภายในวันที่ 9-29 มี.ค.66 1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638128529816435636.pdf 2. นักสัตววิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638128531659110872.pdf

1 2 13
error: