กรมวิชาการเกษตร (สวพ.4) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 6-12ต.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 2. ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร Advertisement 4. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร […]

error: