กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-8มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตําแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง – เพศหญิง – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 2 ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน  1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง – เพศชาย – สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างกล โรงงาน เช่น ช่างอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างเชื่อม, สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่าง ซ่อมบํารุง (ถ้านําคุณวุฒิสูงกว่ามาสมัครจะต้องมีคุณวุฒิ ปวช. ประกอบด้วย) Advertisement 3. ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง – เพศชาย – […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ12อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. สมัครด้วยตนเองบัดนี้-9ส.ค.66

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 1. พนักงานบริการ 4 อัตรา (อัตราค่าตอบแทน10,430 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า 3. พนักงานธุรการ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และมีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ 4. ช่างโยธา 3 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-29เม.ย.65

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ และงานสถาปัตยกรรม ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) บัดนี้-18มี.ค.65

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ และงานสถาปัตยกรรม ช่างโยธา 3 อัตรา เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา และช่างเชื่อม) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับงานระบบ งานไฟฟ้า งานก่อสร้าง และงานโยธา รับสมัคร บัดนี้-18มี.ค.65 เวลา 09.00 – 16.00 […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบนายสิบ (ชาย/หญิง) บัดนี้-15ก.พ.65

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. เสมียนพิมพ์ดีด (เหล่า ช.) 1 อัตรา (เพศชาย) 2. เสมียนพิมพ์ดีด (เหล่า สบ.) 1 อัตรา (เพศชาย) 3. เสมียนพิมพ์ดีด (เหล่า สบ.) 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบ 4.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (เหล่า ช. และ สบ.) 2 อัตรา (เพศชาย) 4.1.1 เป็นบุคคลพลเรือน (เพศชาย)ทหารกองหนุนหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่ 3 – […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายทหารประทวน บัดนี้- 2 ก.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครนายสิบ ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวช.บัดนี้-28พ.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) บัดนี้-28 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: