กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบรรจุ วุฒิม.3-ปวช.10อัตรา บัดนี้-31พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. Advertisement 1. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา 2.พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา 3.ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 4.พนักงานการสูทกรรม กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา 5.พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครต้วยตนเองที่ กองกาลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บัดนี้-31พ.ค.65 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถติดต่อสอบถามไต้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 025342451 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 17-31พ.ค.65

  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1.1 พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 1.2 พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 1.3 ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 1.4 พนักงานการสูทกรรม กลุ่มงานบริการ 4 […]

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ย2.00 18-26ธ.ค.61

    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานตัดผม ชาย/หญิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.educate.rtaf.mi.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครช่างกลโรงงาน(ปวช.)13-21พ.ย.61

    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างกลโรงงาน เพศชาย 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน  ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ 13-21 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 2934 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครชาวต่างชาติ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 13พ.ย.-11ธ.ค.61

    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 2 อัตรา และครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจ่าอากาศ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ ครูสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษา สำเร็จการศึกษา ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ มีประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (ในกรณีไม่สำเร็จ ป.ตรี ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจ่าอากาศ สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หากมีหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  คุณสมบัติทั่วไป : เป็นเจ้าของภาษาหรือเป็นชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่รับสมัคร) มีร่างกายสมบูรณ์ มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ไม่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ 13 […]

(423อัตรา)กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 15ธ.ค.59-31ม.ค60

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนกเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 423 อัตรา รับสมัครชายโสด อายุ 18-20 ปี วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.59-31 ม.ค.60 หมายเหตุ : เว็บไซต์ยังไม่สามารถเข้าได้ จนกว่าจะถึงวันเปิดรับสมัคร

error: