กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวส. 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางราชการหรือที่ทางราชการหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30ม.ค.66 เวลา 08.30-15.30 น. ณ กองกลาง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) โทร.0-2575-6004 หรือโทรศัพท์สื่อสารทหาร 5721307 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: