กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9อัตรา สมัครออนไลน์4-8ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 4. เศรษฐกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 6. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง 7. เจ้าพนักงานสถิติ 1 […]

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน 6. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 16-20ม.ค.66

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี (2) ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินตราด ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 16-20ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.วิศวกร 1 อัตรา กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี) ค่าตอบแทน 19,500 บาท ป.ตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสำรวจ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ **รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร) 2. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบรรจุนิติกร ป.ตรี 22-26ส.ค.65

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง (ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เลขที่ 164 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22-26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ16อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นิติกร 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://accred itation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 2) นักวิชาการเกษตร 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ […]

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ […]

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน […]

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย

  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่ วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย  1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 10 พฤศจิกายน 2564 คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิชา ทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และ Remote Sensing & GIS ค่าจ้าง จำนวน 10,000 บาท มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่ง e-mail ([email protected]) ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 […]

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 28มิ.ย.-2ก.ค.64

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่ http://ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: