กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26ม.ค.-15ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement 2. นักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครทางเว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com 26ม.ค.-15ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี11-17ก.ค.61

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-17 ก.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี24-30พ.ย.60

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปวส. ทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉน 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา 4. นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

(74อัตราสมัครออนไลน์)กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ15-21มี.ค.60

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ – ปวท. สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรกิจการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ – ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ – ปวท. สาขาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน […]

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-26ม.ค.60

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,020-19,830 บาท – ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 2. เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี), 18,020-19,830 บาท (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 3. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิตการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dtam.moph.go.th ภายในวันที่ 19-26 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม      […]

(17อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี

กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-19,830 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 8-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (18 – 24 ก.พ.57)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ก.พ.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ […]

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง (19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 13,300 – 14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ 187 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 […]

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้   ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน – ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย – ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข – ความรู้ทั่วไป (รอบตัว) […]

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครงานราชการ  หลายตำแหน่งมีรายละเอียด [highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ[/highlight] อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร : – […]

error: