กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวช. 1-15พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารและรับราชการทหารกองประจําการแล้ว 1. กลุ่มงานเทคนิค 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน : – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างซ่อมบํารุง, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมประสาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี ช่างโลหะ : – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมประสาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ […]

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช 7-16ก.พ.60

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. เปิดรับสมัคร 7-16 ก.พ.60                  

error: