กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-8มี.ค.67

Advertisement Advertisement   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (ชาย) 1 อัตรา – เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชา ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล หรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานเครื่องกล และงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี 2. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม (ชาย) 3 อัตรา – เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาหาร […]

กรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ37อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วุฒิ ม.3 1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 20 อัตรา 2. ลูกมือช่าง (ชาย/หญิง) 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 3. พนักงานบริการ 9 อัตรา (ชาย/หญิง) 4. พนักงานสูทกรรม 3 อัตรา (ชาย/หญิง) 5. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา (ชาย) 6. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 7. พนักงานการเกษตร 2 อัตรา (ชาย) (รายละเอียดอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เสมียน 1 อัตรา เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ตำแหน่ง พลขับรถ วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)92 อัตรา 7-11 มี.ค.65

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. นักวิชาการเขียนแบบ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ดังนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ), เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี  1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเขียนแบบ

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเขียนแบบ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ106อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 13-22ก.พ.62

    กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 1. นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมโยธา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน จำนวน 5 อัตรา (ชาย) ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างยนต์, และช่างไฟฟ้า 3. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ปวช. สาขาที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และเทคนิคอุตสาหกรรม 4. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างอุตสาหกรรม, […]

(25อัตรา กทม.-ภูมิภาค)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการ12-16มี.ค.61

    กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 1. คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ (เพศชาย) ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ 10 อัตรา 2. คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาบัญชี (เพศชาย) 1 อัตรา 3. คุณวุฒิ ม.3 – เสมียน 9 อัตรา (ชาย5 ,หญิง 4) – เสมียนพิมพ์ดีด 1อัตรา (เพศชาย) – เสมียนบัญชีคุม 3 อัตรา (เพศชาย) – พลขับรถ 1 อัตรา(เพศชาย) (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรทหาร กรมพลาธิการทหารบก (สนามบินน้ำ) ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 12-16 มี.ค.61 […]

1 2
error: