กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ปวส./อนุปริญญา)23-29ส.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระบบเดียวกัน ด้านพาณิชยกรรม/ด้านพาณิชยการ/ด้านบริหารธุรกิจ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาคารเก่า ชั้น 2 ภายในวันที่ 23-29 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องบิน22-28ส.ค.61

    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องบิน 4 อัตรา  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ  คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรรมการบิน […]

กรมฝนหลวง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-25ก.ค.60

  กรมฝนหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง  คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง  2. สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงได้  3. การปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีความประพฤติดี  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  5. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เอกสารประกอบการสมัคร  1. สำเนาประวัติการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  4. ใบรับรองแพทย์  5. รูปถ่าย ขนาด […]

error: