ปภ.รับสมัครสอบบรรจุ32อัตรา!! วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.10-24พ.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานนโยบายและแผนงาน (ส่วนกลาง) 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานนโยบายและแผนงาน (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขา) 10 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลสาธารณภัย 16 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 5. เจ้าพนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. Advertisement เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10-24 พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วันนี้วันสุดท้าย! ปภ.รับสมัครนักบิน(ปีกหมุน) เงินเดือน65,000

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบิน(ปีกหมุน) 2 อัตรา เงินเดือน 65,000 บาท ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 15,000 บาท/เดือน – ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – หรือมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท – หรือ มีประสบการณ์ในงานที่ จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก – ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากโรงเรียนการบินที่ราชการรับรอง มีชั่วโมง อย่างน้อย 3000 ชั่วโมงบิน และบินฺติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือ มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี มีชั่วโมงบินรวมอย่างน้อย 1500 ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี – มีประสบการณ์บินกับอากาศยานหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine) และมีประสนการณ์ในการใช้ Glass Cockpit […]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ถึง4โมงเย็นวันนี้!

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ด้านการประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเงินเดือน 15,000 บาท 1) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 2) วุฒิ ป.ตรีสาขานิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ประชาสัมพันธ์ และ/หรือสื่อสารมวลชน 3) มีความรู้และความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์/บทความประชาสัมพันธ์ 4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content, สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย 5) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและสามารถสรุปความได้เป็นอย่างดี 6) สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิก (Photoshop, Illustrator, Indesign Microsoft Office (Word Excel PowerPoint) หรืออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 7) มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน โดยสามารถ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 8) มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี […]

ปภ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ58อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2) นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 21 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 18ก.ค.-9ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี […]

ปภ.รับสมัครนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเมอร์ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20,000 บาท สมัคร 2 – 13 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงของการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development) 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server,CentOS Ubuntu หรือระบบใกล้เคียงที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี เงินเดือน 20000 บาท 2. นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Programmer) 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี […]

ปภ.รายงาน 11 จังหวัดน้ำท่วมหนัก กระทบ 9,860 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย

ปภ.รายงาน 11 จังหวัดยังมีน้ำท่วมหนัก ชาวบ้านเดือดร้อน 9,860 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ระบายน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 15 พ.ย.64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย รวม 11 จังหวัด โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10-15 พ.ย. 64 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด รวม 42 อำเภอ 129 ตำบล 536 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,860 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา) […]

69อัตรา!! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครออนไลน์บัดนี้-19ต.ค.61

    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)  พนักงานราชการทั่วไป พนักงานนโยบายและแผน 11 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และภาษาวรรณคดี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ […]

1 2
error: