กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 19 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้ – 4มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน 1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน 15,000 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชีการคลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน 15,000 บาท 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรฐษศาสตร์การคลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน 15,000 บาท Advertisement 5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 3 […]

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือ 2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำากว่านี้ในสาขาช่าง ก่อสร้างหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ปฏิบัติ หรือ ระยะเวลาการจ้าง: ตามเงื่อนไขที่ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานกําหนด ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน – กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 […]

ท่าอากาศยานตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา บัดนี้-21มี.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน 1. ตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 11 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนด และ/หรือมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะห้ามในการที่จะขอรับใบรับรองตรวจค้นจากสํานักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (เมื่อได้รับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกําหนด) อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานออกบัตรอนุญาต 3 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการจ้าง : จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ท่าอากาศยานตรัง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานตรัง ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2567 […]

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 40 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา 11–15มี.ค.67

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน 1. พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 40 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป ทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (2) ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนด (เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม (1) เป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย (2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสม กับการปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียน (4) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า […]

ท่าอากาศยานกระบี่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) วุฒิ ปวส. 1-6มี.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) 1 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชีสาขา การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ประตูทางเข้า 1) ท่าอากาศยานกระบี่ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ประตูทางเข้า 1) ท่าอากาศยานกระบี่ ระหว่างวันที่ 1 – 6 มี.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ท่าอากาศยานลําปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. 29ม.ค.-2ก.พ.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลําปาง กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลําปาง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศ ยานลําปาง ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ท่าอากาศยานนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา วุฒิ ปวส บัดนี้-16ก.พ.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า และนายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาสาขา ช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาขา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง :ตามเงื่อนไขที่ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานกําหนด ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 16 ก.พ. 2567 […]

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวส. บัดนี้-24ม.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา เครื่องกล สาขาเครื่องยนต์ และสาขาเครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท 3. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน 3 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ […]

ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ธ.ค.66

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1. นักวิชาการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้าง 10,000 […]

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครนวก.เงินและบัญชี/นวก.ขนส่ง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี 21-27พ.ย.66

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านการประชาสัมพันธ์) 2 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อาคารหลังเก่า) ระหว่างวันที่ 21 – 27 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 8
error: