“ขอจัดสรรที่ดิน” เตรียมเอกสารตามนี้ ก่อนติดต่อกรมที่ดิน

Advertisement “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียว หรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน Advertisement และให้หมายความรวมถึง การดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งแยกที่ดินแปลงเดิมเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึง 10 แปลง และต่อมาได้แบ่งเพิ่มเติมภายใน 3ปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปด้วย หากดำเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดสรรที่ดินดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินก็จะมีความผิดทางอาญาและมีโทษ คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 100,000 บาท การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินโดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 2. ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนองให้แสดงบันทึกความยินยอม ให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองและจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงและต้องระบุด้วยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจำนองดังกล่าว 3. แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง 4. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่นโดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกำหนดเวลาที่จะนำให้แล้วเสร็จในกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้ว เสร็จนั้นด้วย 5. แผนงานโครงการและระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 6. วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรรและการชำระราคาหรือค่าตอบแทน […]

“ธรรมนัส” สั่งตรวจเอกสารสิทธิผู้ครองที่ดินปากช่อง

18 มี.ค. 67 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากที่นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รมว.เกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2567 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามแผนที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร ป่าเขาใหญ่ พบว่ามีผู้ครอบครองที่ดินจำนวนหลายรายและหลายแปลงได้แสดงหลักฐานว่า มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าว ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ จึงมีคำสั่งให้ ส.ป.ก. ไปเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณดังกล่าว โดย ส.ป.ก.ได้ประสานไปยังกรมที่ดิน พิจารณาดำเนินการตรวจสอบว่าการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว กรมที่ดินได้ออกโดยอาศัยหลักฐานหรือตามมาตราใดแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ ส.ป.ก. จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. ต่อไป   ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เปิดให้โอนที่ดินข้ามจังหวัดออนไลน์ จองคิวผ่านแอปฯ e-QLands

กรมที่ดิน เปิดให้โอนที่ดินข้ามจังหวัดออนไลน์ จองคิวผ่านแอป e-QLands กรมที่ดิน ได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์แล้ว วันนี้ 15 จังหวัด 102 สำนักงานที่ดิน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี บึงกาฬ หนองคาย เชียงใหม่ สงขลา สิงห์บุรี ขอนแก่น เพชรบุรี นนทบุรี ล่าสุดวันนี้ 13 มีนาคม 2567 กรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และนครปฐม   ข้อมูลจาก : กรมที่ดิน

แจกแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ใช้ติดต่อกรมที่ดิน

การทำนิติกรรม หรือจดทะเบียนสิทธิ ที่สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน ในบางกรณีเช่น การขาย ,ซื้อ ,ขายฝาก ,รับซื้อฝาก ,ไถ่จากขายฝาก ,การให้ ,การรับให้ ,จำนอง ,รับจำนอง ,ไถ่ถอนจากจำนอง ,รับโอนมรดกที่ดิน , ผู้จัดการมรดก ,โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก ,การเช่า เป็นต้น หากเจ้าตัวไม่สะดวก ติดต่อสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง สามารถทำ “หนังสือมอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ โดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ทำการแทน และมอบบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง ให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย “การมอบอำนาจ” คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ตัวการ” มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ตัวแทน” มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลในทางกฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง หากกฎหมายกำหนดว่าการมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ ก็ต้องทำเป็นหนังสือ โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อความสะดวกควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดิน (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน คลิกที่นี่) หากจะใช้กระดาษอื่นควรเขียนข้อความตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน เพราะจะได้รายการที่ชัดเจนและถูกต้อง เจ้าของที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวัง หรือกระทำการให้รัดกุมรอบคอบ ป้องกันการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนั้นผู้มอบควรปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด หนังสือมอบอำนาจควรใช้ตามแบบของกรมที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 3 […]

กรมที่ดิน เตือนเคลือบโฉนดที่ดิน เท่ากับชำรุด เปิดข้อแนะนำถ้าทำไปแล้ว

กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การรังวัดและทำแผนที่จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น โดยมีเนื้อหาระบุไว้ว่า การเคลือบโฉนดที่ดิน : การเคลือบจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดิน ใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด : พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดิน เดิมทุกประการ คำแนะนำ 1.ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ 2.ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด 3.กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ : 0-2141-5769-72   ข่าวจาก : มติชน

“จดทะเบียนที่ดินออนไลน์” ต่างสำนักงาน แจกลิ้งก์ พร้อมขั้นตอน

ที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ ซึ่งหากจะทำการ ขาย, ขายฝาก, ให้ , จำนอง หรือขอรับมรดก เป็นต้น ก็จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ในปัจจุบัน กรมที่ดินได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ต่างสำนักงานได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยขณะนี้ กรมที่ดินให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ,อุบลราชธานี ,หนองคาย ,บึงกาฬ ,เชียงใหม่ ,สงขลา ,สิงห์บุรี และ ขอนแก่น ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ จะต้องจองคิวล่วงหน้าโดยโหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands เพื่อเข้าไปลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ต่างสำนักงาน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands  ดาวน์โหลด e-QLands แอนดรอยด์ ดาวน์โหลด e-QLands สำหรับโทรศัพท์ระบบ ios กดเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) เลือกสำนักงานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวก […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. 25ต.ค.-14พ.ย.66

  ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน 1. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 67 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสํารวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง อัตราค่าตอบแทน : 9,400 – 10,340 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 133 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.dol.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 14 พ.ย. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานที่ดินอยุธยา รับสมัคร พนง.บันทึกข้อมูล วุฒิ ม.3-ปวส. 26-30มิ.ย.66

  สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 –30มิ.ย.66 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.20อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์28มิ.ย.-18ก.ค.66

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 20 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dol.go.th หรือ http://dol.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28มิ.ย.-18ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

166อัตรา!! กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.10-30มี.ค.66

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 50 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง 3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 100 อัตรา ได้รับ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบช่างกล […]

1 2 4
error: