166อัตรา!! กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.10-30มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 50 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง Advertisement 3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 100 อัตรา ได้รับ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล […]

(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)กรมที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 37อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) พนักงานการพิมพ์ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์ (2) พนักงานเขียนแผนที่ 10 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) พนักงานบันทึกข้อมูล 17 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา – ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ 1 (1) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และ – ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (6) พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ20อัตรา วุฒิ ปวส.

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 12 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ200อัตรา 12-30ก.ย.65

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน (1) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 67 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง (2) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 133 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง **ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 30 กันยายน 2565) กรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 12-30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่40อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 22-26ส.ค.65

    กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (นักวิชาการที่ดินระดับปฏิบัติการ) 20 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ (นายช่างรังวัดระดับปฏิบัติงาน) 20 อัตรา – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันที่ 26สิงหาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15,30 น.) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 2 […]

สำนักงานที่ดินลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส. 20-24มิ.ย.65

  จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานที่ดินลำพูน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 20-24มิ.ย.65 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมที่ดิน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30เม.ย.65

  กรมที่ดิน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2565 รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน11,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (ชั้น 3) คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 3. สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel พื้นฐานได้ หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น ขรก.178อัตรา

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 178 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 50 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งที่ 4 วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ […]

กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ (สังกัดกองฝึกอบรม กรมที่ดิน) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 2. การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ […]

1 2 3