กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-6ส.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา Advertisement เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาหรือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร […]

22อัตรา!! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.66

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต บัดนี้-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรี 10-16ก.พ.66

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10-16 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวส.ทุกสาขา 26ธ.ค.65-6ม.ค.66

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 25อัตรา

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 25 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 5-25ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการคอมฯ-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วย เครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-15ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cad.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา (ส่วนกลาง)ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 16มิ.ย.-6ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ25อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.65

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 25 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 29 เมษายน 2565) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือ การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐาน วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนักวิเทศสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.65

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-16มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

1 2 5
error: