กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 – 28 มิ.ย. 56

Advertisement กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 – 28 มิ.ย. 56 Advertisement กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครงานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป Advertisement จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ตามที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. เขียนคำสั่งโดยใช้โปรแกรมสำหรับการแสดงผลข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ความอนุเคราะห์นำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ต และ/หรือ อินเทอร์เน็ต ตามคำขอของสำนัก/กอง/ฝ่าย โดยประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการออกแบบการนำเสนอ การแก้ไขรูปแบบในการนำเสนอ […]

error: