กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 25-29มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน […]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 11-29มี.ค.67

  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ สมัครสอบ หรือสูงกว่า อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ สมัครสอบ หรือสูงกว่า อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ(ส่วนภูมิภาค)27อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.19-23มิ.ย.66

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา ตำแหน่งพี่เลี้ยง พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานธุรการ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สมัครทางไปรษณีย์ 19-23 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา – ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือวุฒิ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือ – ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา – มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบโต้ จดหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น หรือโปรแกรมอื่น […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครสอบบรรจุพยาบาล 7-25พ.ย.65

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หน่วยงานที่จะบรรจุ ดังนี้ 1. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี 1 อัตรา 2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี 1 อัตรา 3. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอนแก่น 1 อัตรา 4. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นนทบุรี 1 อัตรา 5. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น 1 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ 7-25พ.ย.6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2651 6671 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนกลาง) 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณ ด้านเด็กและเยาวชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) 3. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายหรืองานคดีปกครองหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ […]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุ17อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค) 1 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์) 2 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) 3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 4 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) 6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 7 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร) 8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี) 9. นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ) 10. นักจิตวิทยา (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 11. พนักงานบริการ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) 12. พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 14. พนักงานบริการ (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 15 […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครนักพัฒนาสังคม ป.ตรีทุกสาขา 7-17มิ.ย.65

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 7-17มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 18-22เม.ย.65

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 18,000 บาท ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 2. มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัคร จนท.จัดทำข้อมูล-ระบบฐานข้อมูล ป.ตรี/ป.โท

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน 2. ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูล และ/หรือมีความรู้ด้าน WEB […]

1 2
error: